Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Nguồn Gốc Valentine Có Từ Việt Nam Xa Xưa !!!

1

Thiệt không sai tí nào khi nói "Chẵng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu" ( CHXHCNVN)

VALENTINE = VA - LĂN - THAI  

Quý vị có biết chữ VALENTINE từ đâu mà ra  không? Đừng có giật  mình!

Hoàn toàn từ tiếng VN mà  ra đó.

Này nhé, chữ VALENTINE nguyên thủy như thế  này:
- Chữ VA là va chạm, tiếp xúc
- Chữ LĂN là lăn lộn , gần gũi
- Chữ THAI là cái bào thai

Tóm tắt, Valentine nghĩa là va chạm rồi lăn lộn (lăn lộn ở đâu?) rồi có thai.

 Xin quý vị đọc một đoạn bài viết bất hủ này dưới đây của báo chí CHXHCNVN

2015 02 14 LeValentinelacuaVN

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"