In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Vui cười
Hits: 6154

H.O.L.L.A.N. D

- Hope Our Love Lasts And Never Dies .

- Hi vọng tình yêu chúng ta mãi mãi và bất tử.

I.T.A.L.Y

- I Trust And Love You .

- Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A.

- Love Is Beautiful, You Also .

- Tình yêu đẹp , bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E.

- Friendships Remain And Never Can End

- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ hêt.

C.H.I.N.A.

- Come Here. I Need Affection .

- Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương 


Còn

V.I.E.T.N.A. M

- Viagra In Every Time, Night And Morning.....

Thiện Tai, Thiện Tai !!!

Những ông Việt Kiều thường về VN xin dịch giùm...