In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Vườn Thơ Bạn Đọc
Hits: 2824

 

PhotoFunia Wooden Sign Regular 2016 09 01 06 35 30

 

Một chân O đứng: Niết Bàn
Một chân O đứng giữa đời: Sân-si
Mô Phật, lá rụng sân chùa
Ánh sao rụng giữa nỗi buồn của O

Cho chiều dấu nắng sau mây
Cho O thương xót tim O: mệt nhoài
Chổi cùn O quét lá đi
Trong O, dằn vặt nỗi buồn: Có/không...

O qui y, mà không cạo tóc
Quanh, quẩn đời O đến tận, cùng
Nam mô Phật, đầu O: còn tóc
Hết kiếp rồi, húp cháo-lú, tìm quên...


 

ONX
Trung Thu 2016