Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

TÓM LƯƠC VỀ CUỘC CHIẾN TRANH SYRIA ( SONG NGỮ )

Tác giả: Julie M. Norman | Dịch giả: Xuân Dung

 


The Syrian War in One Short, Easy Read

Chiến tranh Syria qua một bài báo ngắn và dễ đọc

Tác giả: Julie M. Norman | Dịch giả: Xuân Dung

Often described as a “complex web,” the Syrian war involves numerous actors, dozens of seemingly contradictory alliances, and rapidly changing dynamics.

Thường được mô tả như là một “mạng lưới phức tạp,” cuộc chiến Syria liên quan đến nhiều bên, hàng chục các liên minh dường như trái ngược nhau, cùng những động lực thay đổi nhanh chóng

But while the war is indeed complicated, making sense of it is crucial to understanding the recent Paris attacks, the refugee crisis in Europe, and the continuing turmoil in the region.

Chiến tranh thực sự phức tạp, việc lý giải được nó là điều rất quan trọng để hiểu được các cuộc tấn công gần đây ở Paris, cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu, cùng những biến động liên tục trong khu vực. 

Here are the basics—decoded

Dưới đây là những điều cơ bản – đã được giải mã 

How It Started
Nó bắt đầu như thế nào

The Syrian “war” began in March 2011, during the Arab Spring, when Syrian president Bashar al-Assad’s government forces launched a violent crackdown against protesters in the city of Daraa.
“Cuộc chiến tranh” Syria bắt đầu vào tháng 3 năm 2011, trong giai đoạn ùa xuân Ả Rập, khi lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu một chiến dịch đàn áp đầy bạo lực chống những người biểu tình tại thành phố Daraa.

Protests escalated and the regime responds with mass arrests, torture, and killings. Những cuộc biểu tình lan rộng nhanh chóng và chính quyền đáp trả bằng việc bắt giữ, tra tấn và giết người hàng loạt.

In July 2011, the Free Syrian Army (FSA) emerged as the first major rebel group to battle the regime.
Tháng 7 năm 2011, Quân đội Syria tự do (FSA) nổi lên như một nhóm phiến quân lớn đầu tiên tuyên chiến với chính quyền.

Comprised largely of defectors from the Syrian armed forces, the FSA’s early successes in seizing military bases and equipment quickly escalated the conflict. . Bao gồm chủ yếu những người đào thoát khỏi lực lượng vũ trang Syria, những thành công ban đầu của FSA trong việc chiếm các căn cứ và thiết bị quân sự đẩy cuộc xung đột leo thang một cách nhanh chóng.

By early 2012, it was a full-blown civil war.
Đến đầu năm 2012, nó đã trở thành một cuộc nội chiến toàn diện.

How It Escalated 
Nó đã leo thang như thế nào


Early 2012 also saw the formation of a very different rebel group, Jabhat al-Nusra (the Nusra Front), an offshoot of the notoriously sectarian group al-Qaeda in Iraq (AQI).
Đầu năm 2012 cũng chứng kiến ​​sự hình thành của một nhóm phiến quân rất khác, Jabhat al-Nusra (Mặt trận Nusra), một nhánh của nhóm giáo

Though not the only new group to emerge at this time (the U.S. Defense Intelligence Agency estimates that more than 1,000 rebel groups were operating in Syria by 2013), the Sunni Jabhat al-Nusra quickly changed the dynamic, unleashing suicide bombings and turning the conflict increasingly sectarian.
Mặc dù không phải là nhóm mới xuất hiện tại thời điểm này (Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ ước tính có hơn 1.000 nhóm phiến quân đang hoạt động tại Syria vào năm 2013), nhóm Jabhat al-Nusra thuộc dòng Sunni nhanh chóng thay đổi động lực, gây ra các vụ đánh bom tự sát và biến cuộc xung đột ngày càng gia tăng tính chất giáo phái.

The Syrian war did not begin as a sectarian conflict, but it quickly became one, especially with the encroachment of regional actors.
Cuộc chiến Syria không bắt đầu bằng cuộc xung đột giáo phái, nhưng nó nhanh chóng trở thành một cuộc xung đột giáo phái, đặc biệt là với sự xâm lấn của các nhân tố trong khu vực.

By mid-2012, the weakening Assad regime was buoyed by direct assistance from longtime (Shia) ally Iran, and then by fighters from Iran-backed Hezbollah in neighboring Lebanon
Vào giữa năm 2012, chế độ Assad suy yếu được hậu thuẫn bởi sự hỗ trợ trực tiếp từ đồng mình lâu năm (Shia) Iran, và sau đó là từ những người lính chiến của lực lượng du kích Hezbollah được Iran ủng hộ ở nước láng giềng Lebanon.

Meanwhile, seeking the upper hand in their regional cold war with Iran, Sunni Gulf States, such as Qatar and later Saudi Arabia, began supporting Sunni Islamist rebel groups, including Jabhat al-Nusra, with a steady flow of arms and cash.
Trong khi đó, nhằm tìm kiếm lợi thế trong cuộc chiến tranh lạnh trong khu vực với Iran, các quốc gia vùng Vịnh thuộc dòng Sunni, như Qatar và sau đó là Saudi Arabia, đã bắt đầu hỗ trợ các nhóm phiến quân Hồi giáo Sunni, bao gồm Jabhat al-Nusra, bằng nguồn cung ứng vũ khí và tiền mặt ổn định.

Meanwhile, the Kurdish minority in northeast Syria, which had so far avoided involvement, declared its own autonomous region in Rojava, in opposition to both Assad and the other rebel groups.
Trong khi đó, người Kurd thiểu số ở phía đông bắc Syria, cho đến nay vẫn tránh không dính líu vào, đã tuyên bố vùng tự trị riêng của mình ở Rojava, đối lập cả với Assad và các nhóm phiến quân khác.

From Bad to Worse
Đã tồi tệ lại càng tồi tệ hơn

Exploiting fractures and rivalries among rebel forces, Assad pummeled opposition, militants, and civilians alike—and in August 2013 launched a sarin chemical weapons attack on the Ghouta agricultural belt around Damascus.
Nhằm khai thác những rạn nứt và cạnh tranh giữa các lực lượng nổi dậy, Assad liên tục tấn công lực lượng đối lập, vũ trang cũng như dân thường – và trong tháng 8 năm 2013 mở cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học asarin vào vành đai nông nghiệp Ghouta quanh Damascus

Around 1,400 people were killed. President Barack Obama previously had identified chemical weapons as a “red line,” but potential airstrikes were averted by a deal between the United States and Russiain which the United States agreed to back off if the Syrian regime, supported by Russia, destroyed its chemical weapons program.
Khoảng 1.400 người đã thiệt mạng. Tổng thống Barack Obama trước đó đã xác định vũ khí hoá học là một “lằn ranh đỏ”, nhưng các cuộc không kích tiềm năng đã được ngăn chặn bởi một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga, theo đó Hoa Kỳ đồng ý rút quân nếu chế độ Syria, được Nga hỗ trợ, triệt phá chương trình vũ khí hoá học của họ.

Indeed, when U.S. airstrikes in Syria did begin the following year, they didn’t target the Syrian regime, but a newly emerged rebel group: the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).
Thật vậy, khi Mỹ bắt đầu không kích ở Syria vào năm sau, họ không nhắm vào chế độ Syria, mà vào một nhóm phiến quân mới xuất hiện: Quốc gia Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS)

Later referred to as Islamic State, and often described by its Arabic acronym, Daesh, it also emerged from AQI, but sought to be independent from al-Qaeda, aiming to establish a caliphate in Syria and Iraq.
Sau đó được gọi là Nhà nước Hồi giáo, và thường được gọi bằng từ viết tắt tiếng Ả Rập – Daesh – cũng nổi lên từ AQI, nhưng tìm cách để trở nên độc lập với al-Qaeda, nhằm mục đích thiết lập một Vương quốc Hồi giáo ở Syria và Iraq.

Rebuffed by Jabhat al-Nusra leaders and exiled from al-Qaeda in February 2014, ISIS employed brutal tactics and ideologies to—in the apt words of Zach Beauchamp—”out-extremist al-Qaeda in competition for recruits and resources.”
Bị các nhà lãnh đạo Jabhat al-Nusra khước từ và bị đuổi khỏi al-Qaeda vào tháng 2 năm 2014, ISIS sử dụng những hệ tư tưởng và các chiến thuật tàn bạo để –  qua những lời nói của Zach Beauchamp – “vượt qua al-Queda cực đoan trong việc cạnh tranh để tuyển quân và tìm các nguồn lực.’

ISIS is winning the extremist PR war and recruits both regionally and internationally, attracting an estimated 30,000 foreign fighters to its ranks by September 2015. ISIS đang giành chiến thắng trong cuộc chiến về quan hệ với những kẻ cực đoan và tuyển được lính cả trong khu vực lẫn quốc tế, thu hút khoảng 30.000 tay súng nước ngoài vào hàng ngũ của mình vào tháng 9 năm 2015.

The United States, which provides support for some anti-Assad rebels, began airstrikes against ISIS in September 2014.
Hoa Kỳ, hỗ trợ cho một số phiến quân chống Assad, đã bắt đầu các cuộc không kích chống lại ISIS vào tháng 9 năm 2014.

The following year, Russian airstrikes started in support of Assad and were criticized for targeting moderate rebel groups instead of ISIS.
Một năm sau đó, Nga bắt đầu các cuộc không kích nhằm hỗ trợ cho Assad và họ bị chỉ trích vì nhắm vào các nhóm nổi dậy ôn hòa thay vì ISIS

As Assad hung on, ISIS gained territory in both Syria and Iraq and grew in reach, in recent weeks claiming responsibility for international attacks against a Russian airliner over Egypt’s Sinai peninsula, a twin suicide bomb attack in Beirut, and the Paris attacks.
Trong khi Assad cố vẫy vùng, ISIS đã có được lãnh thổ ở cả SyriaIraq và ngày càng lớn mạnh. Trong những tuần gần đây, ISIS tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên bình diện quốc tế đánh bom một máy bay Nga trên bầu trời bán đảo Sinai của Ai Cập, một vụ đánh bom tự sát kép ở Beirut, và các cuộc tấn công ở Paris.

‘Running Out of Words’
“Không có lời nào để diễn tả

The Syrian conflict has been described as a civil war, a proxy war, and a sectarian war. Cuộc xung đột Syria đã được mô tả như là một cuộc nội chiến, một cuộc chiến tranh ủy thác, và một cuộc chiến giáo phái.

On one level, the Syrian government, backed by Russia, Iran, and Hezbollah, is pitted against the “moderate” rebels, backed by the U.S.-led coalition, Turkey, and the Gulf States, with everyone scrambling to contain ISIS (which also receives funding from the Gulf States).
Ở một mức độ, chính phủ Syria, với sự hậu thuẫn của Nga, Iran và Hezbollah, phải đọ sức với những kẻ nổi loạn “ôn hoà”, được hỗ trợ bởi các liên minh do Mỹ dẫn đầu, Thổ Nhĩ Kỳ, và các quốc gia vùng Vịnh, cùng tất cả mọi người tranh giành nhau để kìm chế ISIS (cũng nhận tài trợ từ các nước vùng Vịnh).

The Kurds are fighting ISIS and Assad, and are supported by the West, but are also being bombed by Turkey, which is trying to stem a Kurdish uprising within its own borders.
Người Kurd đang chiến đấu với ISIS và Assad, và được hỗ trợ bởi phương Tây, nhưng cũng bị ném bom bởi Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng để ngăn chặn một cuộc nổi dậy của người Kurd tại biên giới của họ

Following the latest atrocities—and France’s growing engagement—things could get even more complex.
Tiếp sau những vụ việc tàn bạo mới đây –  Pháp đang dính líu vào ngày càng nhiều – mọi viêc có thể trở nên phức tạp hơn.

However you frame it, the war is a humanitarian crisis: more than 220,000 killed, 4.2 million refugees, and millions more internally displaced.
Dù gì đi nữa cũng là con người dựng lên nó, cuộc chiến tranh là một cuộc khủng hoảng nhân đạo: hơn 220.000 thiệt mạng, 4,2 triệu người tị nạn, và hàng triệu người phải di tản

U.N. officials briefing the Security Council have said they are “running out of words” to describe the horror.
Các quan chức Liên Hợp Quốc khi báo cáo cho Hội đồng Bảo an đã cho biết họ “không có lời nào” để mô tả về sự khủng khiếp.

The United States and more than a dozen other states, including Saudi Arabia and Iran, have reportedly agreed to a framework that will include a ceasefire and political transition Hoa Kỳ và hơn một chục quốc gia khác, bao gồm cả Saudi Arabia và Iran, đã nhất trí một cơ cấu bao gồm lệnh ngừng bắn và chuyển tiếp chính trị..

But steps toward implementation will be slow and difficult.
Nhưng những bước tiến tới việc thực thi sẽ rất chậm chạp  và khó khăn.
 
                                          *****
Julie M. Norman is a research fellow in conflict transformation and social justice a the Queen’s University Belfast in the U.K.
Julie M. Norman là một nhà nghiên cứu về sự sự biến chuyển của xung đột và công bằng xã hội tại trường đại học Queen ở Belfast ở Anh
This article was previously published on TheConversation.com
Bài viết này trước đó đã được công bố trên TheConversation.com
http://www.theepochtimes.com/n3/1905361-the-syrian-war-in-one-short-easy-read/
vietdaikygưyen .com/v3/category /world
http://caonienviethac.blogspot.com/2015/12/tom-luoc-ve-cuoc-chien-tranh-syria-giai.html

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"