In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Sách tham khảo
Hits: 1739

 

Sắc Lệnh Số 174-NV Ngày 13 Tháng 7 Năm 1967 Đặt Quần Đảo Hoàng Sa Thuộc Tỉnh Quảng Nam và 

Thành Lập Xã Định Hải Thuộc Quận Hòa Vang Của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa

 

SacLuat HoangSa