Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

LHP NVBong

MỤC LỤC

Lời tựa

Lời nói đầu cho bản in lần thứ hai

Chương mở đầu

Phần thứ nhất: Lý thuyết đại cương

Thiên thứ nhất : Những khái niệm và nguyên tắc căn bản

Chương I: Chính quyền và quốc gia

Mục I: Quyền lực, uy quyền và hiện tượng chính trị

1.    Quyền lực và quyền uy
2.    Hiện tượng chính trị

Mục II: Khái niệm chính quyền

1.    Chính quyền và cộng đồng chính trị
2.    Ý niệm và vai trò của chính quyền
3.    Những hình thức của chính quyền

Mục III: Quốc gia

1.    Định nghĩa
2.    Những đặc tính pháp lí của quốc gia
3.    Những hình thể của quốc gia

Chương II: Hiến pháp

Mục I: Thế nào là một hiến pháp?

1.    Định nghĩa thực chất và định nghĩa hình thức
2.    Hiến pháp tục lệ và hiến pháp thành văn
3.    Hiến pháp nhu tính và hiến pháp cương tính

Mục II: Thiết lập hiến pháp

1.    Quyền lập hiến
2.    Những phương thức thiết lập hiến pháp

Mục III: Tu chính hiến pháp

1.    Nhận xét tổng quát
2.    Ai có quyền đề nghị tu chính hiến pháp?
3.    Những phương thức tu chính hiến pháp

Mục IV: Bảo vệ hiến pháp

1.    Đặt vấn đề
2.    Những hình thức kiểm soát sự hợp hiến
3.    Giá trị pháp lý của “Lời nói đầu”

Chương III: Nguyên tắc dân chủ

Mục I: Khái niệm chính đáng

1.    Hợp pháp và chính đáng
2.    Nguyên tắc dân chủ: Nguyên tắc chính đáng trong xã hội cận đại

Mục II: Khái niệm dân chủ

1.    Định nghĩa
2.    Chủ quyền

Mục III: Đại cương về chế độ chính trị

1.    Định nghĩa về chế độ chính trị
2.    Phân loại các chế độ chính trị
3.    Chế độ dân chủ và không dân chủ
4.    Những hình thức dân chủ

Thiên thứ hai: Tổ chức chính quyền

Chương I: Những cơ quan công quyền

Mục I: Chính phủ

1.    Cá nhân điều khiển
2.    Tập thể điều khiển
3.    Cá nhân và tập thể điều khiển

Mục II: Quốc hội

1.    Vấn đề lưỡng viện
2.    Tổ chức và điều hành Quốc hội

Chương II: Những hình thức tổ chức chính quyền

Mục I: Chế độ phân quyền

1.    Nguyên tắc phân quyền
2.    Tổng thống chế: chế độ áp dụng nguyên tắc phân quyền

Mục II: Chế độ hợp quyền

1.    Khái niệm hợp quyền
2.    Chế độ nghị viện hay nội các chế

Mục III: Chế độ tập quyền

1.    Những hình thức tập quyền cổ điển
2.    Một hình thức mới, chế độ độc đảng

Chương III: Những định luật căn bản của nền dân chủ hiện đại

Mục I: Những hình thức tổ chức chính quyền cổ điển và thực tại chính trị ngày nay

1.    Những biến chuyển của chế độ nghị viện
2.    Những biến chuyển của chế độ tổng thống
3.    Sự thay đổi toàn điện điều kiện sinh hoạt xã hội ngày nay

Mục III: Một vài định luật căn bản

1.    Chính phủ, cơ quan đầu não của quốc gia
2.    Một hệ thống quyết định, tấn phong và trách nhiệm quốc gia
3.    Một hệ thống đối thoại tự do

Thiên thứ ba: Sự tham gia chính trị của công dân trong chế độ dân chủ

Chương I: Tuyển cử

Mục I: Chế độ tuyển cử và đặc tính của đầu phiếu

1.    Chế độ tuyển cử
2.    Những đặc tính của đầu phiếu

Mục II: Thể thức đầu phiếu

1.    Một vài quy tắc tổ chức
2.    Đầu phiếu theo đa số và đầu phiếu theo tỷ lệ

Mục III: Vấn đề bất tham gia cuộc đầu phiếu

1.    Mực độ bất tham gia
2.    Nguyên do của sự bất tham gia

Chương II: Những hình thức tham gia chính trị

Mục I: Công dân chú trọng đến các vấn đề chính trị

1.    Tìm hiểu chính trị
2.    Lập trường chính trị

Mục II: Công dân chú trọng đến các tổ chức chính trị

1.    Chính đảng
2.    Những tổ chức không mục tiêu chính trị

Chương III: Tham gia và bất tham gia

Mục I: Thái độ phi chính trị

1.    Phủ nhận tính cách chính trị trong hoạt động
2.    Đề cao thái độ thụ động của công dân đối với thời cuộc

Mục II: Lập trường Mác-xít: Sự tham gia trong chế độ dân chủ là một trò bịp bợm

1.    Nội dung của lập trường
2.    Nhận xét

Chương IV: Đối lập chính trị

Mục I: Định nghĩa và các quan niệm về đối lập

1.    Định nghĩa
2.    Đối lập được quan niệm như thế nào?

Mục II: Vai trò của đối lập

1.    Vai trò hạn chế và kiểm soát chính quyền
2.    Vai trò cộng tác với chính quyền

Mục III: Quy chế của đối lập

1.    Những quyền hạn của đối lập
2.    Những nghĩa vụ của đối lập

Mục IV: Đối lập trong các quốc gia chậm tiến

Phần thứ hai: Thế giới chính trị hiện đại

Thiên thứ nhất: Những chế độ dân chủ cổ điển

Chương I: Chế độ chính trị Hoa Kỳ

Mục I: Khung cảnh pháp lý

1.    Một quốc gia liên bang
2.    Một hiến pháp cương tính
3.    Một chế độ tổng thống

Mục II: Thực tại chính trị

1.    Một hệ thống chính đảng duy nhất
2.    Một chính thể đại nghị trá hình
3.    Một nền dân chủ đại diện bởi một cá nhân

Chương II: Chế độ chính trị Anh Quốc  

Mục I: Khung cảnh pháp lý

1.    Một xã hội cổ truyền thời Trung cổ
2.    Một chính thể quân chủ lập hiến

Mục II: Thực tại chính trị

1.    Một hệ thống lưỡng đảng
2.    Một chính quyền thuần nhất và một trách nhiệm quốc gia
3.    Một đối lập hữu hiệu

Thiên thứ hai: Những chế độ chuyên chế

Chương I: Chế độ chính trị Nga Sô

Mục I: Chủ nghĩa Mác-xít

1.    Căn bản triết lý
2.    Chủ thuyết kinh tế
3.    Chủ thuyết chính trị

Mục II: Những định chế chính trị Nga Sô

1.    Tóm tắt lịch sử
2.    Nhà nước Nga Sô

Mục III: Đảng Cộng sản

1.    Đặc tính và tổ chức
2.    Vai trò

Thiên thứ ba: Những chế độ cùng Đông Nam Á

Chương I: Chế độ chính trị Đại Hàn

Mục I: Lược sử chính trị Đại Hàn

1.    Từ 1945 đến 1960
2.    Từ 1960 đến cuộc đảo chính ngày 16-5-1961
3.    Sau cuộc đảo chính

Mục II: Hiến pháp Đại Hàn

1.    Quốc hội
2.    Chính phủ
3.    Pháp viện tối cao

Chương II: Việt Nam

Mục I: Từ đế quốc đến chính thể cộng hòa

1.    Khuynh hướng cộng sản
2.    Khuynh hướng quốc gia

Mục II: Chế độ Ngô Đình Diệm

1.    Phân tích Hiến pháp 26-10-1956

2.    Nhận xét

Mục III: Việt Nam sau Cánh mạng 1-11-1963

1.    Sự hình thành Quốc hội Lập hiến
2.    Quốc hội Lập hiến 1966

Chương III: Nền Đệ nhị Cộng hòa

Mục I: Lời mở đầu và nguyên tắc căn bản

1.    Lời mở đầu
2.    Những nguyên tắc căn bản

Mục II: Quyền lập pháp

1.    Quốc hội, cơ quan lập pháp
2.    Thẩm quyền Quốc hội

Mục III: Quyền hành pháp

1.    Cơ cấu hành pháp trung ương
2.    Nền hành chánh địa phương

Mục IV: Quyền tư pháp

1.    Vấn đề bảo vệ sự độc lập của thẩm phán xử án
2.    Tối cao Pháp viện

Mục V: Các định chế đặc biệt

1.    Đặc biệt Pháp viện
2.    Giám sát Viện
3.    Các cơ quan tư vấn

Mục VI: Tu chính Hiến pháp

1.    Ai có quyền đề nghị tu chính?
2.    Thủ tục tu chính

Tài liệu cần tham khảo

Phụ bản

1.    Hiến pháp của Hiệp chúng Quốc ngày 4-3-1789
2.    Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa ngày 26-10-1956
3.    Hiến ước Tạm thời số 1 ngày 4-11-1963
4.    Hiến ước Tạm thời số 2 ngảy 7-2-1964
5.    Hiến chương Việt Nam Cộng hòa ngày 16-8-1964
6.    Hiến chương Lâm thời ngày 20-10-1964
7.    Ước pháp Tạm thời ngày 19-6-1965
8.    Hiến pháp 1-4-1967

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"